20190422220958cef.jpg 6H01 エルちゃん フードを変えて400g減量 4k→3.6㎏ 0406