20160811110616b88.jpg 8B12 チャチャ丸君 シーポメ3才 2015.1.7 0809